นโยบายความเป็นส่วนตัว SHOP1781


Shop 1781 คือ ผู้จัดจำหน่ายสินค้าประเภทสุขภาพและความงาม รวมถึงสินค้าภายในบ้านและผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ โดยมีช่องทางการขายผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้


 1. แพลตฟอร์มบนเว็บไซต์ (www.shop1781.com)
 2. แอปพลิเคชั่นบนมือถือ (Shop 1781)
 3. ระบบ Call center (1781)

และ/หรือช่องทางให้บริการอื่นใดที่จะมีขึ้นในอนาคต ( ซึ่งต่อไปรวมเรียกว่า “Shop1781”) Shop 1781 ตระหนักและให้ความสำคัญในความเป็นส่วนตัว และการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานบริการต่างๆของ Shop 1781 (ผู้ใช้งาน หมายความรวมถึง ผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้กับShop 1781 ไม่ว่าช่องทางใดๆก็ตาม และ/หรือกรณีผู้เข้าเยี่ยมชมช่องทางการขายต่างๆของ Shop 1781 ) การบันทึก จัดเก็บ เปิดเผย โอน รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของ Shop 1781 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างฐานประวัติของผู้ใช้งานในการเข้ารับบริการของ Shop 1781 เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับการบริการที่ดีที่สุดและเพื่อพัฒนาการประสิทธิภาพในการให้บริการของ Shop 1781 ให้ดียิ่งขึ้นไป


Shop 1781 จะเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้เท่าที่จำเป็นภายใต้ข้อบังคับทางกฎหมายที่ประกาศบังคับใช้ในประเทศไทยเพื่อใช้ในการติดต่อผู้ใช้เพื่อแจ้งบริการ สถานะการสั่งซื้อสินค้า การจัดส่ง และจุดประสงค์เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการของ Shop 1781 เช่น การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน การติดตามสถานะการจัดส่งสินค้าเพื่อแจ้งความคืบหน้าแก่ผู้ใช้งานหากสินค้าเกิดความล่าช้าในการจัดส่ง เป็นต้น


เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้งานกรุณาอ่านและศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อเข้าใจว่า Shop 1781 จะการบันทึก จัดเก็บ เปิดเผย โอน รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ และเพื่อจุดประสงค์ใด มีรายละเอียดต่างๆดังนี้


1) การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อผู้ใช้งาน เข้าใช้งานผ่านทางช่องทางการขายของ Shop 1781 ไม่ว่าจะเป็นช่องทางใด และได้ทำการลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก ถือว่าผู้ใช้งานได้รับทราบและตกลงว่าผู้ใช้งานยอมรับข้อปฏิบัติ ข้อกำหนด และ/หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และถือว่าผู้ใช้งานยินยอมให้ Shop 1781 เก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือดำเนินการกับข้อมูลของผู้ใช้งาน โดย Shop 1781 ยืนยันว่าจะดำเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นแตกต่างกันไปตามความต้องการของผู้ใช้งานแต่ละคนเพื่อให้บริการที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้งาน และเท่าที่ผู้ใช้งานสมัครใจเท่านั้น ดังนี้ Shop 1781 ขอแนะนำให้ผู้ใช้งานให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตามความเป็นจริง หากผู้ใช้งานเลือกที่จะไม่อนุญาตให้จัดเก็บข้อมูล หรือส่งผ่านให้บุคคลที่สาม (ในที่นี้ได้แก่ ผู้ให้บริการขนส่งซึ่ง Shop 1781 ใช้บริการนำส่งสินค้าแก่ผู้ใช้งาน) Shop 1781 อาจไม่สามารถให้บริการผู้ใช้งานได้ตามกระบวนการปกติ


ข้อมูลที่ Shop 1781 จัดเก็บประกอบด้วย


 • 1.1) ชื่อ-นามสกุล
 • 1.2) เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน (กรณีออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)
 • 1.3) ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า และออกใบเสร็จรับเงิน
 • 1.4) อีเมล์
 • 1.5) เบอร์โทรศัพท์มือถือ
 • 1.6) วัน/เดือน/ปี เกิด
 • 1.7) เพศ

นอกจากนี้หากผู้ใช้งานติดต่อผ่านช่องทาง Call Center 1781 เพื่อสั่งซื้อสินค้า ติดต่อสอบถาม หรือต้องการให้แก้ปัญหาผ่านทางโทรศัพท์ Shop 1781 จะเก็บข้อมูลเสียงของผู้ใช้งานที่ติดต่อผ่านช่องทาง Call center 1781เพื่อตรวจทานความต้องการที่ถูกต้องแม่นยำในการใช้บริการ และเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการต่อไป

ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อจัดการข้อมูลส่วนตัวหรือ การแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้ตลอดเวลา ผ่านช่องทางต่างๆของ Shop 1781 หากผู้ใช้งานให้ข้อมูลของบุคคลอื่นๆ แก่ Shop 1781 ถือว่าผู้ใช้งานได้รับความยินยอม และได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลนั้น ๆ อย่างถูกต้องแล้ว Shop 1781 จะไม่มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการกระทำที่เป็นการละเมิดต่อข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลที่แท้จริง


หากผู้ใช้งานสมัครสมาชิก หรือเข้าใช้แพลตฟอร์มของ Shop 1781 ผ่านระบบยืนยันตัวบุคคลของบุคคลที่สาม เช่น การเชื่อมโยงบัญชีสมาชิกที่ให้ไว้กับ Shop 1781 เข้ากับบัญชีโซเชียลมีเดีย ให้ถือเสมือนผู้ใช้งานเข้าใช้งานแพลตฟอร์มของ Shop 1781 ด้วยตนเอง และ Shop 1781 สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนที่เป็นสาธารณะ หรือข้อมูลส่วนที่ผู้ใช้งานยินยอมเปิดเผย ที่ตั้งค่าไว้ในบัญชีโซเชียลมีเดียของผู้ใช้งานนั้นได้


2) การใช้ข้อมูล และการส่งผ่านข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่ถูกจัดเก็บไว้กับ Shop 1781 จะถูกใช้ และส่งผ่านข้อมูลให้ผู้ให้บริการภายนอกเท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ผู้ใช้งานเมื่อผู้ใช้งานร้องขอ หรือได้รับความยินยอม และอนุญาตให้ใช้ข้อมูลนั้นๆ ได้เท่านั้น ดังต่อไปนี้


 • 2.1) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน เมื่อต้องการใช้บริการผ่านช่องทางของ Shop 1781
 • 2.2) เพื่อดำเนินธุรกรรมในการสั่งซื้อสินค้า การชำระเงิน และการจัดส่งสินค้า โดย Shop 1781 จะส่งผ่านข้อมูลแก่บุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ให้บริการรับชำระเงิน และผู้ให้บริการขนส่งสินค้า เพื่อนำส่งสินค้าแก่ผู้ใช้งานตามกระบวนการสั่งซื้อสินค้าปกติ
 • 2.3) เพื่อแจ้งสถานะการจัดส่งสินค้า
 • 2.4) เพื่อใช้สำหรับการให้บริการที่เกี่ยวกับศูนย์บริการลูกค้า
 • 2.5) เพื่อส่งข้อมูลกิจกรรมทางการตลาดของ Shop 1781 แก่ผู้ใช้งาน
 • 2.6) เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่จำเป็นบนแพลตฟอร์มของ Shop 1781
 • 2.7) เพื่อศึกษารูปแบบการใช้งาน และพัฒนาการนำเสนอโครงสร้าง ข้อมูล เนื้อหา บนแพลตฟอร์มของ Shop 1781
 • 2.8) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์มของ Shop 1781
 • 2.9) เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์มของ Shop 1781

อย่างไรก็ดี ผู้ใช้งานสามารถยกเลิกการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้ ตลอดเวลาผ่านทางช่องทางต่างๆของ Shop 1781 ทั้งนี้โปรดพึงระลึกเสมอว่าข้อมูลจำเป็นพื้นฐาน มีความสำคัญต่อการส่งมอบบริการจาก Shop 1781 ให้ผู้ใช้งาน กรณีที่ Shop 1781 ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล หรือผู้ใช้งานไม่อนุญาตให้ Shop 1781 ใช้ข้อมูลนั้น อาจส่งผลต่อการนำส่งสินค้า การออกเอกสารซื้อ-ขาย หรือข้อมูลอื่นใด ที่ผู้ใช้งานต้องการได้


ในกรณียกเว้น Shop 1781 อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้งาน หาก Shop 1781 มีเหตุผลที่เชื่อได้ว่า หากไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานอาจได้รับผลกระทบ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้งานแก่ผู้บังคับใช้กฎหมาย ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้


Shop 1781 อาจแบ่งปันข้อมูลของผู้ใช้งานให้กับบุคคลภายนอก หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ธุรกรรมของผู้ใช้งานสำเร็จลุล่วง เพื่อการจัดการบริหารบัญชี หรือเพื่อการตลาดตามข้อกำหนดกฎเกณฑ์และกฎหมาย ตามที่ Shop 1781 เห็นสมควรว่าจำเป็น โดย Shop 1781 คำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้งานที่แบ่งปันสู่บุคคลภายนอก และผู้เกี่ยวข้องนั้นจะเก็บข้อมูลไว้โดยปราศจากการเข้าถึง การจัดเก็บ ใช้งาน และการเปิดเผย หรือกระทำการเป็นความเสี่ยงอย่างใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานไว้เพียงเท่าที่ข้อมูลนั้นยังคงมีความจำเป็นต่อการบรรลุจุดประสงค์ข้างต้น


ในการดำเนินการพัฒนาธุรกิจ Shop 1781 อาจต้องขยาย ห้างร้าน สาขาย่อย หรือ หน่วยธุรกิจ ต่าง ๆ ซึ่งในการทำธุรกรรมเหล่านั้น ข้อมูลของลูกค้าจึงถือเป็นสินทรัพย์ทางธุรกิจอย่างหนึ่งที่สามารถถ่ายโอนได้ แต่ยังคงอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ให้ไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีมาก่อน เว้นแต่ในกรณีที่ลูกค้าได้ให้ความยินยอมเป็นอย่างอื่น นอกจากนี้ หากมีกรณีที่บริษัทหรือสินทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทถูกเข้าถือครอง ข้อมูลของลูกค้าก็ย่อมเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่จะถูกถ่ายโอนไปด้วยเช่นกัน


3) สิทธิของ Shop 1781 ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ใช้งานยินยอม และอนุญาตให้ Shop 1781 เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานต่อหน่วยงานของรัฐที่ได้รับอนุญาต หรือเจ้าของที่แท้จริงของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ หาก Shop 1781 มีเหตุผลที่เชื่อได้ว่า มีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเพื่อปฎิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งการจัดการทั้งด้วยความสมัครใจ หรือความจำเป็น เพื่อให้ความร่วมมือแต่หน่วยงานภาครัฐตามคำสั่ง หรือกระบวนการสืบสวนของรัฐ ผู้ใช้งานยอมรับและยืนยันว่าผู้ใช้งานจะไม่ฟ้องร้องหรือร้องเรียน ต่อบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน


4) สิทธิและการเข้าถึงของผู้ใช้งาน

ผู้ใช้งานมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลของท่านที่อยู่ในความควบคุมดูแลของ Shop 1781 ดังต่อไปนี้


 • 4.1) สิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน
 • 4.2) สิทธิขอให้ Shop 1781 ดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ และทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
 • 4.3) สิทธิในการถอนความยินยอมที่ให้ Shop 1781 รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน รวมถึงการลบข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่กรณี Shop 1781 ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตามหากผู้ใช้งานไม่อนุญาตให้ Shop 1781 ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้งาน Shop 1781 อาจจะไม่สามารถจัดส่งสินค้าหรือบริการ ที่ผู้ใช้งานสั่งซื้อให้กับผู้ใช้งาน หรือไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ให้ไว้กับผู้ใช้งานอีกต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของคำคัดค้านของผู้ใช้งาน ทาง Shop 1781 ขอสงวนสิทธิโดยชัดแจ้งในการใช้สิทธิและการเยียวยาทางกฎหมายของ Shop 1781 ในกรณีดังกล่าว

ผู้ใช้งานสามารถสอบถาม ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลได้ว่ามีความถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ได้ตลอดเวลา โดยเข้าเมนู “บัญชีผู้ใช้” ของผู้ใช้งานบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของ Shop 1781 หรือสามารถสอบถามได้จากระบบ Call Center 1781 หรือช่องทางการติดต่ออื่นๆของ Shop 1781 เพื่อขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงกรณีการถอนความยินยอมด้วย


นอกจากนี้ Shop 1781 จะดำเนินการแบ่งปันการแก้ไขข้อมูลที่เกิดขึ้นกับข้อมูลของผู้ใช้งานให้กับบุคคลภายนอกและผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่ง Shop 1781 ได้แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานไปแล้ว หากว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานยังคงจำเป็นต่อจุดประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น


5) ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานการเข้าถึง และการแก้ไขข้อส่วนส่วนบุคคลของท่าน

Shop 1781 คำนึงถึงความปลอดภัย และมีนโยบายด้านความมั่นคงของข้อมูลอย่างชัดเจน ที่จะจัดเก็บข้อมูลส่วนของบุคคลที่ผู้ใช้งานได้ให้ไว้กับแพลตฟอร์มของ Shop 1781 Shop 1781 จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน โดยวิธีการ


 • 5.1) จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
 • 5.2) บำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ทางเทคโนโลยี เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต
 • 5.3) ทำลายข้อมูลของผู้ใช้งานอย่างปลอดภัย เมื่อข้อมูลนั้นไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปในทางกฎหมายหรือทางธุรกิจ

หมายเหตุ : ชื่อบัญชีผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของผู้ใช้งานที่ใช้สำหรับยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานบนแพลตฟอร์มช่องทางต่างๆของ Shop 1781 ถือเป็นสมบัติส่วนบุคคลที่ผู้ใช้งานต้องเก็บรักษาไว้อย่างเป็นความลับ และควรปฎิบัติตามคำแนะนำการตั้งรหัสผ่านที่มีความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ห้ามไม่ให้แบ่งปันรหัสผ่านของผู้ใช้งานนี้แก่ผู้ใด หากผู้ใช้งานแบ่งปันรหัสผ่านให้กับผู้อื่น Shop 1781 ถือเป็นการกระทำโดยความยินยอมโดยสมัครใจของตัวผู้ใช้งานเอง ความรับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ รวมทั้งบรรดาผลที่เกิดขึ้นภายใต้ชื่อบัญชีของผู้ใช้งาน ถือเสมือนผู้ใช้งานเป็นผู้กระทำการนั้นเอง หากผู้ใช้งานปล่อยให้รหัสผ่านของผู้ใช้งานเป็นที่ล่วงรู้ ผู้ใช้งานอาจไม่สามารถควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลอื่น ๆ ของผู้ใช้งานที่ให้ไว้กับ Shop 1781 ดังนั้น หากรหัสผ่านของผู้ใช้งานมีความสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นที่ล่วงรู้ ผู้ใช้งานควรติดต่อ Shop 1781 ทันที หรือทำการเปลี่ยนรหัสผ่านของผู้ใช้งานผ่านแพลตฟอร์มของ Shop 1781 ที่ผู้ใช้งานใช้งานอยู่ และภายหลังการใช้งานแพลตฟอร์มของShop 1781 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานต้องปิดโปรแกรมท่องอินเตอร์เน็ต หรือแอปพลิเคชั่นทุกครั้ง


6) ผู้เยาว์(บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี)

Shop 1781 คำนึงถึงการใช้มาตรการป้องกันเพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของผู้ใช้งานที่เป็นผู้เยาว์ (บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี) ดังนี้ Shop 1781 ขอเรียนให้ทราบว่า Shop 1781 ไม่มีนโยบายจำหน่ายสินค้า หรือบริการให้กับผู้ใช้งานที่เป็นผู้เยาว์ ผู้ซึ่งมิได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายในการใช้บริการต่างๆของ Shop 1781 และ Shop 1781 จะไม่จัดเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่เป็นผู้เยาว์โดยมิได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย หากผู้ใช้งานเป็นบุคคลดังกล่าวและได้ใช้บริการ ลงทะเบียน รวมถึงสั่งซื้อสินค้ากับ Shop 1781 หากภายหลัง ตรวจสอบพบว่าบุคคลดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย Shop 1781 ขอสงวนสิทธิ์ในการลบบัญชีของผู้ใช้งานนั้นๆ


7) การจัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์

Shop 1781 อาจจะใช้คุ้กกี้ บริการ Google Analytics หรือ เทคโนโลยีอื่นใดในการเก็บข้อมูลเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้งานให้สามารถใช้บริการและเข้าถึงการบริการได้ดีขึ้น เร็วขึ้น ปลอดภัยขึ้น และมีความเป็นส่วนบุคคลมากขึ้น เมื่อผู้ใช้งานเข้าเยี่ยมชมแพลตฟอร์มช่องทางต่างๆของ Shop 1781 Shop 1781 จะบันทึกข้อมูลที่โปรแกรมท่องอินเตอร์เน็ตของผู้ใช้งานส่งเข้ามาโดยอัตโนมัติเมื่อใดก็ตามที่ผู้ใช้งานเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้รวมถึง


 • 7.1) IP address, Cookie ID, IMEI ของคอมพิวเตอร์/โทรศัพท์มือถือ
 • 7.2) โปรแกรมท่องอินเตอร์เน็ต
 • 7.3) เว็บไซต์ที่ผู้ใช้งานเข้าเยี่ยมชมก่อนจะมาที่แพลตฟอร์มของทางบริษัท
 • 7.4) หน้าเว็บที่ท่านเข้าเยี่ยมชมบนแพลตฟอร์มของบริษัท
 • 7.5) เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมหน้าเว็บนั้น ๆ สินค้า
 • 7.6) ข้อมูลที่มีการค้นหาบนแพลตฟอร์มของทางบริษัท รวมถึง เวลาและวันที่ที่เข้าชม และข้อมูลทางสถิติอื่น ๆ
 • 7.7) ข้อมูลที่ตั้ง (Location Data)
 • 7.8) พฤติกรรมการชมเว็บเพจช่อง
 • 7.9) ระบบปฏิบัติการที่เข้าใช้งาน

ข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บไว้เพื่อทำการวิเคราะห์และประเมิน เพื่อช่วย Shop 1781 ในการปรับปรุงช่องทางการให้บริการบนแพลตฟอร์มของ Shop 1781 และการให้บริการ Shop 1781 อาจมีการใช้ “คุกกี้” หรือคุณลักษณะอื่นๆ ในบางคราวเพื่อช่วยให้ Shop 1781 หรือบุคคลภายนอกสามารถเก็บรวบรวมหรือแบ่งปันข้อมูล เพื่อช่วยShop 1781 ปรับปรุงและบริการที่Shop 1781 นำเสนอ หรือช่วยให้ Shop 1781 มอบบริการและคุณลักษณะใหม่ๆ ได้ “คุกกี้” คือตัวระบุต่างๆ ที่ Shop 1781 ส่งไปยังอุปกรณ์ของคุณ เพื่อช่วยให้ Shop 1781 สามารถจดจำอุปกรณ์ของผู้ใช้งาน และบอกเกี่ยวกับวิธีและเวลาในการใช้หรือเยี่ยมชมบริการหรือบนช่องทางแพลตฟอร์มของ Shop 1781 จำนวนผู้ใช้ และเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวภายในของShop 1781 Shop 1781 อาจเชื่อมโยงข้อมูลคุกกี้กับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน นอกจากนี้ คุกกี้ยังเชื่อมโยงกับข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่ผู้ใช้งานเลือกซื้อและบัญชีรายชื่อสินค้าที่ผู้ใช้งานเข้าไปชมด้วย บริการ Google Analytics อาจถูกรวมอยู่ในบริการและแพลตฟอร์มของทาง Shop 1781 โดยจะช่วยให้ Shop 1781 สามารถนับจำนวนผู้ใช้ที่เข้ามาชมหน้าเว็บเหล่านี้ และให้ Shop 1781 เข้าใจถึงความชอบและความสนใจของผู้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น


8) สแปม สปายแวร์ หรือไวรัส

Shop 1781 ไม่อนุญาตให้มีการใช้ สแปม สปายแวร์ หรือ ไวรัส บนแพลตฟอร์มของ Shop 1781 หากผู้ใช้งานต้องการแจ้งเกี่ยวกับข้อความที่น่าสงสัยเข้าข่ายสแปมที่อ้างถึง Shop 1781 ไปยังอีเมล์ของผู้ใช้งาน กรุณาติดต่อ support@shop1781.com


9) การติดต่อ Shop 1781

หากผู้ใช้งานต้องติดต่อShop 1781 เพื่อการเพิกถอนความยินยอมของผู้ใช้งานที่ให้ทางบริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน หรือผู้ใช้งานต้องการเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน หรือผู้ใช้งานมีข้อสงสัย ข้อติชมหรือข้อร้องเรียนใด ๆ หรือผู้ใช้งานต้องการความช่วยเหลือในการใช้งาน โปรดติดต่อShop 1781 ที่support@shop1781.com หรือ ระบบ Call Center 1781


10) ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ

 • 10.1) โปรดอ่านเงื่อนไขและทำความเข้าใจการให้บริการที่ระบุถึงการใช้งาน การปฏิเสธความรับผิดชอบ และข้อจำกัดความรับผิดที่ควบคุมการใช้งานบริการของShop 1781 รวมถึงนโยบายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • 10.2) Shop 1781 อาจมีการปรับปรุงนโยบายส่วนบุคคลนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการ การดำเนินงาน ของ Shop 1781 ดังนี้ Shop 1781 ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เงื่อนไขและรายละเอียดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทั้งนี้การแก้ไข เปลี่ยนแปลงดังกล่าว Shop 1781 จะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบผ่านช่องทางการขายของ Shop 1781 ต่อไป


Scroll